Thủ tục hành chính: Chứng thực bản sao từ bản chính (song ngữ) - Tiền Giang

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực bản sao từ bản chính (song ngữ) - Tiền Giang

Số hồ sơ: T-TGG-BS74
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện, thành phố, thị xã
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp huyện, thành phố, thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Thực hiện tại trụ sở của UBND cấp huyện
- Trừ trường hợp người đang bị tạm giam hoặc thi hành án phạt tù, người bị bại liệt, người già yếu không thể đi lại được hoặc có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở của cơ quan chứng thực, được thực hiện chứng thực ngoài trụ sở
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao Chứng thực
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng