Thủ tục hành chính: Chứng thực bản sao từ bản chính - Đắk Lắk

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực bản sao từ bản chính - Đắk Lắk

Số hồ sơ: T-DLA-087006-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Lắk
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao giấy tờ được chứng thực.
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng