Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-092491-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 1 ngày làm việc, trường hợp cần xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 3 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng thực bản sao
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng