Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ; các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ; các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-104569-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan (trong trường hợp người có thẩm quyền chứng thực cần xác minh tính hợp pháp của văn bản, giấy tờ cần chứng thực)
Cách thức thực hiện: Giải quyết tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: - Trong buổi tiếp nhận
- 02 ngày làm việc (đối với trường hợp yêu cầu chứng thực với số lượng lớn)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng