Thủ tục hành chính: Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài - Ninh Bình

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài - Ninh Bình

Số hồ sơ: T-NBI-033168-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Bình
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp - Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Ninh Bình
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp - Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Ninh Bình
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong buổi làm việc; Trường hợp yêu cầu chứng thực với số lượng lớn thì việc chứng thực có thể được hẹn lại để chứng thực sau nhưng không quá 2 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng