×
Tra cứu thuật ngữ

Thủ tục hành chính: Chứng thực Bản sao từ bản chính - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực Bản sao từ bản chính - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-240099-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: Thực hiện trong ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp yêu cầu chứng thực với số lượng lớn thì việc chứng thực có thể được hẹn lại để chứng thực sau nhưng không quá 2 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao được chứng thực.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng