Thủ tục hành chính: Chứng thực bản sao song ngữ - Thanh Hóa

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực bản sao song ngữ - Thanh Hóa

Số hồ sơ: T-THA-115911-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc. Trường hợp yêu cầu chứng thực với số lượng lớn thì việc chứng thực có thể được hẹn lại để chứng thực sau nhưng không quá 2 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy tờ, văn bản được chứng thực
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng