Thủ tục hành chính: Chứng nhận đầu tư dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện đầu tư trong nước có quy mô dưới 300 tỷ đồng Việt Nam đối với trường hợp không gắn với thành lập Doanh nghiệp/ hoặc Chi nhánh - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Chứng nhận đầu tư dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện đầu tư trong nước có quy mô dưới 300 tỷ đồng Việt Nam đối với trường hợp không gắn với thành lập Doanh nghiệp/ hoặc Chi nhánh - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-054743-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng