Thủ tục hành chính: Chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để theo quyết định số 64/2003/qđ-ttg của thủ tướng chính phủ - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để theo quyết định số 64/2003/qđ-ttg của thủ tướng chính phủ - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-BS570
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: - Thời hạn xem xét, kiểm tra, hướng dẫn bổ sung hồ sơ: Không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.
- Thời hạn xem xét, thẩm định và cấp Quyết định chứng nhận không quá ba mươi (30) ngày làm việc, trường hợp phải lấy mẫu phân tích kiểm tra thì tối đa không quá bốn mươi lăm (45) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định Chứng nhận cơ sở đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng