Thủ tục hành chính: Chứng nhận cho các cơ sở đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống thuỷ sản - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Chứng nhận cho các cơ sở đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống thuỷ sản - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-051145-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cuc Thuỷ sản
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng kỹ thuật
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày (Cơ sở kinh doanh giống thuỷ sản nộp hồ sơ công bố TCCL cho Chi cục Thuỷ sản. Chi cục Thuỷ sản tiếp nhận hồ sơ, viết biên nhận; trong thời hạn 5 ngày làm việc Chi cục Thuỷ sản kiểm tra tính phù hợp của Tiêu chuẩn, hướng dẫn bổ sung những phần còn thiếu, khi hồ sơ hợp lệ trong thời gian 10 ngày làm việc Chi cục thuỷ sản xác nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng