Thủ tục hành chính: Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất cho các doanh nghiệp - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất cho các doanh nghiệp - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS142
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban quản lý các Khu công nghiệp, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: - Trường hợp in lại giấy chứng nhận là 8 ngày làm việc (Cơ quan quản lý xây dựng 5 ngày, Văn phòng ĐKQSD đất 3 ngày)
- Trường hợp chỉnh lý trang 4 giấy chứng nhận là 7 ngày làm việc (Cơ quan quản lý xây dựng 5 ngày, Văn phòng ĐKQSD đất 2 ngày)
* Trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang thế chấp tại ngân hàng: Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ thời gian thực hiện 01 ngày đối với trường hợp phải in lại giấy chứng nhận và 02 giờ đối với trường hợp không phải in lại giấy chứng nhận
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng