Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chưa chuyển giao sang tổ chức hành nghề công chứng - Phú Thọ

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chưa chuyển giao sang tổ chức hành nghề công chứng - Phú Thọ

Số hồ sơ: T-PTH-BS155
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi có bất động sản và chưa chuyển giao việc chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất sang tổ chức hành nghề công chứng theo Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 08/3/2012 của Ủy ban nhân dân xã tỉnh Phú Thọ.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn. Trường hợp chứng thực hợp đồng, giao dịch mà người yêu cầu chứng thực thuộc diện già yếu, không thể đi lại được, đang bị tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác có thể được thực hiện ngoài trụ sở cơ quan
Thời hạn giải quyết: Không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hợp đồng, văn bản giao dịch đã được chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng