Thủ tục hành chính: Cho vay vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm đối với hộ gia đình - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Cho vay vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm đối với hộ gia đình - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-078810-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẩm định và phê duyệt dự án
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng