Thủ tục hành chính: Cho vay vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm đối với các hộ kinh doanh cá thể, hộ gia đình, tổ hợp sản xuất, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật, doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động theo luật doanh nghiệp chủ trang tại, trung tâm giáo dục Lao động Xã hội - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Cho vay vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm đối với các hộ kinh doanh cá thể, hộ gia đình, tổ hợp sản xuất, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật, doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động theo luật doanh nghiệp chủ trang tại, trung tâm giáo dục Lao động Xã hội - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-080823-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng