Thủ tục hành chính: Cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-087807-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế (hoặc phòng Tài nguyên Môi trường) huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Hạt Kiểm lâm, Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng