Thủ tục hành chính: Cho thuê doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân - Hà Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cho thuê doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân - Hà Giang

Số hồ sơ: T-HGI-081440-TT
Cơ quan hành chính: Hà Giang
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua mạng
Thời hạn giải quyết: Giải quyết trong ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ của doanh nghiệp
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Vào sổ theo dõi
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng