Thủ tục hành chính: Cho thuê đất trồng rừng và cây công nghiệp - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Cho thuê đất trồng rừng và cây công nghiệp - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-257785-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chủ rừng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm
Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản bàn giao vị trí
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng