Thủ tục hành chính: Cho thuê đất trong Khu kinh tế tỉnh Kon Tum (Đối với quỹ đất đã được UBND tỉnh Kon Tum giao cho BQL) - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Cho thuê đất trong Khu kinh tế tỉnh Kon Tum (Đối với quỹ đất đã được UBND tỉnh Kon Tum giao cho BQL) - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-BS09
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng