Thủ tục hành chính: Cho thuê đất (Đất công ích, bãi bồi ven sông, ven biển) đối với hộ gia đình, cá nhân - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cho thuê đất (Đất công ích, bãi bồi ven sông, ven biển) đối với hộ gia đình, cá nhân - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS165
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận địa chính xây dựng thuộc UBND xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Hợp đồng thuê đất nông nghiệp (đất công ích, bãi bồi ven sông, ven biển)
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng