Thủ tục hành chính: Cho thuê đất chưa được giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Cho thuê đất chưa được giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-070319-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng