Thủ tục hành chính: Cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, cá nhân - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, cá nhân - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-258158-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân cấp Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường và Chi cục thuế
Cách thức thực hiện: Cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, trong đó:
- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất: 15 ngày
- Phòng Tài nguyên và Môi trường: 05 ngày
- Chi cục Thuế và Ủy ban nhân dân huyện: 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định cho thuê đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (kèm theo hợp đồng thuê đất đối với trường hợp được thuê đất)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng