Thủ tục hành chính: Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-BS843
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Không quy định
Thời hạn giải quyết: Kể từ ngày nhận được đề nghị của Trưởng ban công tác Mặt trận, công chức Tư pháp - Hộ tịch tổng hợp danh sách những người thuộc trường hợp cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ra quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng