Thủ tục hành chính: Cho phép trường Trung cấp chuyên nghiệp hoạt động giáo dục - TP Hồ Chí Minh

Thông tin thủ tục hành chính Cho phép trường Trung cấp chuyên nghiệp hoạt động giáo dục - TP Hồ Chí Minh

Số hồ sơ: T-HCM-BS35
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở, ngành có liên quan
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Phòng tiếp công dân Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động giáo dục
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng