Thủ tục hành chính: Cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động giáo dục - Thái Nguyên

Thông tin thủ tục hành chính Cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động giáo dục - Thái Nguyên

Số hồ sơ: T-TNG-222315-TT
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng