Thủ tục hành chính: Cho phép tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Cho phép tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-249084-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Ngoại giao-lãnh sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Ngoại vụ hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng