Thủ tục hành chính: Cho phép tổ chức đêm diễn văn nghệ - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Cho phép tổ chức đêm diễn văn nghệ - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-131775-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Nghệ thuật, biểu diễn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản cho phép hoặc không cho phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng