Thủ tục hành chính: Cho phép tổ chức các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo - Bạc Liêu

Thông tin thủ tục hành chính Cho phép tổ chức các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo - Bạc Liêu

Số hồ sơ: T-BLI-119110-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Y tế huyện, thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 (mười lăm) ngày làm việc (Kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng