Thủ tục hành chính: Cho phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ xã hội, từ thiện có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh- Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Cho phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ xã hội, từ thiện có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh- Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-119543-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ thẩm định - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
- Thông qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 40 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp pháp
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng