Thủ tục hành chính: Cho phép thành lập trường tiểu học tư thục - Lâm Đồng

Thông tin thủ tục hành chính Cho phép thành lập trường tiểu học tư thục - Lâm Đồng

Số hồ sơ: T-LDG-BS171
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng giáo dục và đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo
Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: Phòng Giáo dục và Đào tạo: 20 ngày; Ủy ban nhân dân cấp huyện: 20 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng