Thủ tục hành chính: Cho phép thành lập Trung tâm Dạy nghề tư thục - Lâm Đồng

Thông tin thủ tục hành chính Cho phép thành lập Trung tâm Dạy nghề tư thục - Lâm Đồng

Số hồ sơ: T-LDG-031649-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực: Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – Thương binh và xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kế từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định thành lập, cho phép thành lập trường
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng