Thủ tục hành chính: Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh - Bến Tre

Thông tin thủ tục hành chính Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh - Bến Tre

Số hồ sơ: T-BTR-062630-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ Bến Tre
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 19 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó: Sở Nội vụ 11 ngày, VP.UBND tỉnh 08 ngày)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng