Thủ tục hành chính: Cho phép thành lập Hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn thành phố Cần Thơ - Cần Thơ

Thông tin thủ tục hành chính Cho phép thành lập Hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn thành phố Cần Thơ - Cần Thơ

Số hồ sơ: T-CTH-041149-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 19 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó: Sở Nội vụ 11 ngày, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố 08 ngày)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính hoặc văn bản trả lời
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng