Thủ tục hành chính: Cho phép sửa đổi quy định trong Giấy phép Lập văn phòng đại diện của cơ quan báo chí Việt Nam tại nước ngoài - Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tin thủ tục hành chính Cho phép sửa đổi quy định trong Giấy phép Lập văn phòng đại diện của cơ quan báo chí Việt Nam tại nước ngoài - Bộ Thông tin và Truyền thông

Số hồ sơ: B-BTT-030614-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: Báo chí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Báo chí
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng