Thủ tục hành chính: Cho phép họp báo - Bình Dương

Thông tin thủ tục hành chính Cho phép họp báo - Bình Dương

Số hồ sơ: T-BDU-117230-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực: Báo chí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 18 giờ làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng