Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cho phép đổi tên Hội quần chúng - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cho phép đổi tên Hội quần chúng - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-236086-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ tỉnh An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng