Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cho phép đăng tin, bài, bài phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài) - Ninh Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cho phép đăng tin, bài, bài phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài) - Ninh Bình

Số hồ sơ: T-NBI-BS116
Cơ quan hành chính: Ninh Bình
Lĩnh vực: Báo chí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Thực hiện trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Không có văn bản trả lời coi như được chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng