Thủ tục hành chính: Cho phép chia tách Trường Trung cấp nghề tư thục - Khánh Hòa

Thông tin thủ tục hành chính Cho phép chia tách Trường Trung cấp nghề tư thục - Khánh Hòa

Số hồ sơ: T-KHA-125161-TT
Cơ quan hành chính: Khánh Hòa
Lĩnh vực: Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng