Thủ tục hành chính: Cho phép chia tách, sáp nhập Hội, các tổ chức phi chính phủ - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Cho phép chia tách, sáp nhập Hội, các tổ chức phi chính phủ - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-123192-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan đề xuất chia tách, sáp nhập Hội, các tổ chức phi chính phủ (nếu thấy cần thiết)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng