Thủ tục hành chính: Cho doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế trong năm 2009 vay để thanh toán cho người lao động - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Thông tin

Số hồ sơ: B-BLD-061907-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại địa phương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại địa phương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính tại địa phương
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo về việc cho vay
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng