Thủ tục hành chính: Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ cấp trung học phổ thông- Bắc Giang

Thông tin thủ tục hành chính Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ cấp trung học phổ thông- Bắc Giang

Số hồ sơ: T-BGI-BS142
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Chức danh, bằng cấp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định chỉnh sửa, bản sao văn bằng, chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng