Thủ tục hành chính: Chỉnh sửa bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, trung học phổ thông hệ bổ túc - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Chỉnh sửa bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, trung học phổ thông hệ bổ túc - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-056527-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Chức danh, bằng cấp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc.
- Qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao bằng tốt nghiệp đã được chỉnh sửa; Quyết định chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp (đối với trường hợp không thuộc diện cải chính hộ tịch)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng