Thủ tục hành chính: Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất Hội có phạm vi hoạt động cấp thành phố - Cần Thơ

Thông tin thủ tục hành chính Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất Hội có phạm vi hoạt động cấp thành phố - Cần Thơ

Số hồ sơ: T-CTH-BS104-SĐ
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 19 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó: Sở Nội vụ 11 ngày, Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố 08 ngày)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng