Thủ tục hành chính: Chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-BS320
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng