Thủ tục hành chính: Chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung Thư viện đã đăng ký hoạt động Thư viện cấp tỉnh - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung Thư viện đã đăng ký hoạt động Thư viện cấp tỉnh - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-135122-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ văn hoá, Bộ phận một cửa - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng