Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Chia, tách công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Chia, tách công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-BS578
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Kinh doanh có điều kiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Thông qua hệ thống bưu chính;
- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
Thời hạn giải quyết: - Tối đa không quá 20 ngày làm việc (kể từ khi các cơ quan liên quan nhận được Hồ sơ) để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thủ tục thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt chủ trương.
- Tối đa không quá 30 ngày làm việc (kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương), Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định chia, tách công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: - Văn bản của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (hoặc không phê duyệt) chủ trương. Trong trường hợp được phê duyệt chủ trương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định chia, tách.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng