Thủ tục hành chính: Chia công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bình Định

Thông tin thủ tục hành chính Chia công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bình Định

Số hồ sơ: T-BDI-112089-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Bình Định
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
- Gửi hồ sơ qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Thông báo thu hồi ĐKKD của công ty bị chia
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng