Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TINH BÌNH PHƯỚC
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19 /2006/CT-UBND

Đồng Xoài, ngày 03 tháng 10 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “NÓI KHÔNG VỚI TIÊU CỰC TRONG THI CỬ VÀ BỆNH THÀNH TÍCH TRONG GIÁO DỤC” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Trong những năm học vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, ngành Giáo dục và Đào tạo đã khắc phục những khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ; sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà đã có bước phát triển về cả số lượng cũng như chất lượng. Ngành đã đề ra được những giải pháp để chấn chỉnh và lập lại trật tự kỷ cương trong công tác kiểm tra, thi cử nhằm hạn chế những tiêu cực, từng bước ổn định về tổ chức giảng dạy và nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, vẫn còn những bất cập cần khắc phục, nhất là trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao, đòi hỏi ngành phải tích cực đổi mới cho phù hợp với yêu cầu của xã hội đang cần một nền giáo dục có chất lượng thật, lành mạnh trong kiểm tra, thi cử và chống bệnh chạy theo thành tích.

Thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục và Quyết định số 3895/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Ủy ban nhân dân tỉnh coi đây là khâu đột phá trong năm học 2006 - 2007 để lập lại trật tự, kỷ cương trong dạy và học, làm tiền đề triển khai những giải pháp khác nhằm khắc phục các yếu kém trong ngành để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Cuộc vận động này bước đầu đã nhận được sự đồng tình và hưởng ứng tích cực của toàn xã hội. Nhưng việc chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục chỉ có thể đạt kết quả thực sự và bền vững khi có sự chỉ đạo kiên quyết của cấp ủy, chính quyền các cấp và có sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể, tổ chức. Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị :

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

a) Xây dựng kế hoạch hành động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục giai đoạn 2006 - 2010 với yêu cầu: nâng cao đạo đức của nhà giáo; giáo dục tính trung thực cho học sinh, sinh viên; bảo đảm trách nhiệm của cơ quan quản lý giáo dục và nhà trường trong việc ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục. Xác định nhiệm vụ trọng tâm chống tiêu cực và bệnh thành tích của từng năm học, tập trung chỉ đạo các cấp quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục nghiêm túc thực hiện kế hoạch hành động nói trên.

b) Gắn việc thực hiện kế hoạch hành động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục với việc đổi mới giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp; đổi mới công tác kiểm tra, thi cử và xây dựng quy trình đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục; thực hiện công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập trung học cơ sở phải bảo đảm dạy thực chất, học thực chất để thực sự nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

c) Phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh, các tổ chức thành viên khác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng nhằm xây dựng và thực hiện chương trình liên ngành để việc chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục trở thành hành động chung của toàn xã hội.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục do địa phương quản lý nghiêm túc thực hiện kế hoạch hành động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; không áp đặt các chỉ tiêu về kết quả thi, lên lớp, tốt nghiệp một cách hình thức, không phù hợp với thực tiễn; chỉ đạo xử lý nghiêm các tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục ở địa phương ngay từ đầu các năm học mới, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã cần coi đây là một nhiệm vụ chỉ đạo trọng tâm của năm học 2006 - 2007. Trước mắt cần ban hành Chỉ thị để chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện cuộc vận cộng “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” tại địa phương.

3. Gia đình và các bậc phụ huynh, Ban đại diện cha mẹ học sinh các trường học cần chú trọng giáo dục con em mình thái độ học tập đúng đắn, trung thực; không tiếp tay cho các hiện tượng tiêu cực, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà trường và chính quyền địa phương phát hiện và kiên quyết chống các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục.

4. Sở Văn hoá - Thông tin, Báo Bình Phước, Đài Phát thanh - Truyền hình phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể và toàn thể nhân dân hưởng ứng các cuộc vận động thực hiện kế hoạch nói trên.

5. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh các huyện, thị có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổng hợp tình hình và báo cáo định kỳ hàng quý về kết quả triển khai, thực hiện Chỉ thị này cho UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng