Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 4 năm 2021

 

CHỈ THỊ

ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN DỰ ÁN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ VÀ “CHIẾN DỊCH THU NHẬN HỒ SƠ CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (viết tắt là Đề án); Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGvDC); Quyết định số 2083/QĐ-TTg ngày 26/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án CSDLQGvDC, Quyết định số 1368/QĐ-TTg ngày 03/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân (CCCD); trong thời gian qua, các sở, ban, ngành, địa phương và lực lượng Công an toàn tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao cơ bản đạt được một số kết quả theo tiến độ, thời gian quy định. Tuy nhiên, còn một số nhiệm vụ chưa hoàn thành: (1) Việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ việc thực hiện Dự án CSDLQGvDC như trang bị phần cứng, máy móc, thiết bị... còn thiếu, chưa đồng bộ; (2) Việc tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu CSDLQGvDC với hệ thống thông tin của các Sở, ngành, địa phương chưa thực hiện được do CSDLQGvDC chưa vận hành. (3) Việc thu nhận hồ sơ, cấp CCCD còn một số hạn chế nhất định, do thiếu trang thiết bị, máy móc như: Máy tính, máy chụp hình, đèn chiếu, máy quét vân tay; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương ở cơ sở chưa được quan tâm, thậm chí chưa vào cuộc trong phối hợp thực hiện công tác này.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng CSDLQGvDC và thực hiện “Chiến dịch thu nhận hồ sơ cấp CCCD” trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về dân cư, cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong giải quyết các thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự; đồng thời, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương

- Phải xác định việc thực hiện Dự án CSDLQGvDC, Dự án Sản xuất, cấp, quản lý CCCD nói chung và “Chiến dịch thu nhận hồ sơ cấp CCCD” nói riêng là một trong những nhiệm vụ ưu tiên thực hiện hàng đầu của những tháng còn lại trong 6 tháng đầu năm 2021, là trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành, hội, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và quần chúng Nhân dân, trong đó, Công an là lực lượng nòng cốt. Đẩy mạnh thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, nội dung của Dự án CSDLQGvDC, Dự án Sản xuất, cấp, quản lý CCCD và “Chiến dịch thu nhận hồ sơ cấp CCCD”; sử dụng đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, hình thức, nội dung thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của CSDLQGvDC và CCCD. Trong đó xác định: Việc xây dựng CSDLQGvDC và cấp CCCD góp phần tích cực trong việc xây dựng Chính phủ điện tử, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân là nhiệm vụ của cả hệ thng chính trị và Nhân dân trong tỉnh. Từ đó, để các cơ quan, tổ chức và mọi tầng lớp Nhân dân có sự nhận thức tích cực, đồng thuận, giúp các cơ quan chức năng, lực lượng Công an có điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện 02 Dự án, nhất là việc thu nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD có gắn chip điện tử và thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư.

- Quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý về 02 Dự án; đảm bảo các điều kiện cần thiết (bàn, ghế, điện, nước, ánh sáng...) phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Công an tỉnh tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD lưu động cho cán bộ, công nhân viên chức, hợp đồng lao động, học sinh, sinh viên... tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị.

- Chỉ đạo các bộ phận tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính tạo mọi điều kiện tốt nhất cho công dân khi công dân đã được cấp thẻ CCCD có gắn chíp điện tử (không được yêu cầu công dân xuất trình giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân (CMND), vì hiện nay trong thẻ CCCD mẫu mới có mã QR code lưu thông tin về số CMND 9 số của công dân, do đó trong quá trình giao dịch hành chính, dân sự các đơn vị, địa phương sử dụng chức năng quét mã QR code để kiểm tra thông tin nhân thân, số CMND trên thẻ CCCD (thông tin trong mã QR code đã được Bộ Công an xác thực); trường hợp quét mã QR code nhưng không có thông tin số CMND trên thẻ CCCD có gắn chíp điện tử thì mới yêu cầu công dân xuất trình giấy xác nhận số CMND).

2. Công an tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị, Công an huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tập trung lực lượng đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ cấp CCCD trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành hoàn thiện hồ sơ cấp CCCD cho 1.024.800 công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh trước ngày 01/7/2021; đồng thời, gắn với thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung thông tin dân cư, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, tính chính xác, đầy đủ của thông tin, bảo đảm CSDLQGvDC “đúng, đủ, sạch, sống” theo yêu cầu của Bộ Công an, nhằm góp phần vào sự thành công trong việc xây dựng chính phủ điện tử theo chủ trương chung.

3. Sở Tư pháp

Chỉ đạo ngành Tư pháp cấp huyện, cấp xã tham mưu UBND cùng cấp thực hiện việc cấp các loại giấy tờ liên quan đến hộ tịch (đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch,...) cho công dân khi có yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, tạo thuận lợi cho công dân được cấp, bổ sung, điều chỉnh thông tin cá nhân trong thời gian sớm nhất, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác và thống nhất, phục vụ việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu dân cư, cấp thẻ CCCD có gắn chip điện tử.

4. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí mua sắm bổ sung các loại máy móc, trang thiết bị, phương tiện, văn phòng phẩm cần thiết phục vụ cấp CCCD lưu động và kinh phí bồi dưỡng cho lực lượng trực tiếp thực hiện công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD có gắn chíp điện tử lưu động trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Công an tỉnh.

5. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, tham mưu UBND tỉnh quyết định khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện xây dựng CSDLQGvDC và cấp CCCD trên địa bàn tỉnh.

6. Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Tăng thời lượng phát sóng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền, phn ánh kịp thời về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp về thực hiện 02 Dự án; hiệu quả công tác phối hợp của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện; các gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng tạo trong quá trình thực hiện 02 Dự án.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quan tâm bố trí từ nguồn kinh phí địa phương để hỗ trợ cho Công an các huyện, thị xã, thành phố thực hiện 02 Dự án nói chung và “Chiến dịch thu nhận hồ sơ cấp CCCD” nói riêng, nhất là kinh phí mua sắm các trang thiết bị, văn phòng phẩm và bồi dưỡng cho lực lượng trực tiếp thực hiện công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD lưu động trên địa bàn. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phân công các cơ quan, hội, đoàn thể ở địa phương phối hợp lực lượng Công an trong thực hiện “Chiến dịch thu nhận hồ sơ cấp CCCD”; chỉ đạo Phòng văn hóa thông tin, Đài phát thanh cấp huyện thường xuyên tuyên truyền công tác triển khai phối hợp thực hiện 02 Dự án, việc cấp CCCD có gắn chíp điện tử bằng nhiều hình thức để người dân hiểu, nhận thức và phối hợp thực hiện.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp chính quyền trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, cán bộ, hội viên, đoàn viên chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thuận và tích cực hưởng ứng, cung cấp, khai báo thông tin phục vụ xây dựng CSDLQGvDC và cấp CCCD trên địa bàn.

9. Giao Công an tỉnh chủ trì theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện tham mưu UBND tỉnh báo cáo, sơ kết, tổng kết theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- V01 - Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Tổ chức chính trị-xã hội tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Viện KSN
D tỉnh, TAND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PTTH Quảng Ngãi;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, NCbdv171.

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Minh