Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 22 tháng 4 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN “CHIẾN DỊCH” CẤP THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN CÓ GẮN CHIP ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Ngày 03/9/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1368/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD). Bộ Công an - Cơ quan chủ quản Dự án đã quyết liệt triển khai xây dựng hệ thống CCCD thống nhất trên toàn quốc và đang tiến hành “chiến dịch” cấp thẻ CCCD có gắn chip điện tử với mục tiêu phấn đấu đến ngày 01/7/2021 sẽ hoàn thành việc cấp tối thiểu 50 triệu thẻ CCCD trên toàn quốc, góp phần cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, hướng đến xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, nền kinh tế số.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với vai trò chủ công, nòng cốt, Công an tỉnh đã triển khai thực hiện “chiến dịch” và thành lập các tổ cấp thẻ CCCD lưu động đến từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường, tổ dân phố, khu dân cư, làm việc liên tục 03 ca các ngày trong tuần, kể cả thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ; phấn đấu đến ngày 01/7/2021 hoàn thành cấp 950.700 thẻ CCCD cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên theo chỉ tiêu Bộ Công an giao. Chỉ tiêu này là dân số toàn tỉnh trong độ tuổi cấp thẻ CCCD. Đây thực sự là áp lực rất lớn đòi hỏi phải quyết tâm và có sự tham gia chủ động, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương và sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn tỉnh mới đảm bảo hoàn thành đúng chỉ tiêu, tiến độ đề ra.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách đó, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện “chiến dịch” cấp thẻ CCCD có gắn chip điện tử trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:

1. Người đứng đầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn toàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò, tâm quan trọng của Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD; sử dụng đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, hình thức, nội dung tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, CCCD có gắn chip điện tử, trong đó, xác định việc xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư và cấp CCCD sẽ góp phần tích cực trong xây dựng Chính phủ điện tử, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước và đảm bảo thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh.

2. Công an tỉnh:

- Huy động tối đa nguồn nhân lực, trang thiết bị, phương tiện máy móc và xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết, cụ thể, tổ chức cấp thẻ CCCD cho người dân trên địa bàn tỉnh theo phương châm “chiến dịch” và “thần tốc”, quyết liệt và quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an giao.

- Từ nay đến ngày 01/7/2021: Tiếp tục duy trì các tổ cấp thẻ CCCD lưu động tại khu dân cư, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà trường, bệnh viện... làm việc liên tục 03 ca tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ; thời gian thực hiện hằng ngày bắt đầu từ 7h00 đến 22h00, tùy tình hình thực tế có thể tăng cường lực lượng, phương tiện kéo dài thời gian làm việc để đảm bảo tiến độ đề ra nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân. Thực hiện việc cấp thẻ CCCD theo nguyên tắc: “Nơi nào đông người, dễ làm trước, nơi nào ít người, khó làm sau”. Việc tổ chức cấp thẻ CCCD đảm bảo không bị gián đoạn, thường xuyên có người đến làm thủ tục, đồng thời, không để xảy ra tình trạng ùn ứ, để người dân phải chờ đợi lâu. Đồng ý chủ trương rút máy cấp thẻ CCCD cố định để chuyển sang làm CCCD lưu động nhằm phục vụ nhân dân và tăng năng suất, tiến độ cấp CCCD.

- Phối hợp với cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, thống nhất phương thức triển khai khi tiến hành cấp thẻ CCCD lưu động để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, người dân khi làm thủ tục cấp thẻ CCCD và không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị và cá nhân.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền để người dân nắm được chủ trương, thời gian, địa điểm cấp thẻ CCCD nhằm tranh thủ sự ủng hộ, phối hợp của người dân. Phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu kịp thời ghi hình, tuyên truyền, chia sẻ hình ảnh về hoạt động cấp thẻ CCCD trên các phương tiện thông tin đại chúng để tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, đồng thời, nêu cao trách nhiệm của người dân trong việc thực hiện thủ tục cấp thẻ CCCD.

- Kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện “chiến dịch” cấp thẻ CCCD.

- Phối hợp với Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí phục vụ chiến dịch cấp thẻ CCCD trên địa bàn tỉnh theo quy định.

3. Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn Tư pháp cấp huyện, cấp xã tham mưu với UBND cùng cấp thực hiện việc cấp các loại giấy tờ liên quan đến hộ tịch (như: Đăng ký khai sinh; đăng ký khai tử; thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch...) cho công dân khi có yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân được cấp, bổ sung, điều chỉnh thông tin cá nhân trong các loại giấy tờ trong thời gian sớm nhất, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác và thống nhất, phục vụ việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu dân cư, cấp thẻ CCCD có gắn chíp điện tử. Phối hợp với cơ quan Công an trong thực hiện việc thu thập phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư (DC02) đối với công dân có sự thay đổi thông tin thông qua giải quyết các thủ tục đăng ký hộ tịch tại cơ quan Tư pháp các cấp.

4. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Cổng thông tin điện tử tỉnh và hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở phối hợp chặt chẽ với ngành Công an tuyên truyền trên các phương tiện, thông tin đại chúng của địa phương, trên mạng xã hội về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Dự án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD, “chiến dịch” cấp thẻ CCCD của lực lượng Công an và hình ảnh về hoạt động cấp thẻ CCCD trên địa bàn tỉnh để tạo sự đồng thuận của các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên, nhân dân biết, từ đó tích cực tham gia và đi làm CCCD đầy đủ.

5. Sở Tài chính phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để Công an tỉnh đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý dân cư phục vụ cho việc điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

6. Sở Nội vụ phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan theo dõi, hướng dẫn, lựa chọn, tham mưu, đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có cách làm sáng tạo để biểu dương và động viên cán bộ, chiến sỹ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cấp thẻ CCCD trên địa bàn tỉnh.

7. UBND các huyện, cấp xã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân để triển khai thực hiện công tác cấp thẻ CCCD đạt hiệu quả; phải đảm bảo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất tại các điểm thu nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ CCCD lưu động (địa điểm, bàn ghế, trang thiết bị, điện, nước...); huy động lực lượng cơ sở (Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, chính quyền thôn, Tổ dân phố...) phối hợp với lực lượng Công an tổ chức thu nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD cho nhân dân trên địa bàn; bố trí kinh phí hỗ trợ lực lượng Công an cùng cấp mua sắm bổ sung trang thiết bị, tài liệu, biểu mẫu cần thiết và bồi dưỡng làm thêm ngoài giờ phục vụ công tác; có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân và hỗ trợ các đối tượng đặc thù (già yếu, bệnh tật, khuyết tật...) trên địa bàn đi làm thủ tục cấp thẻ CCCD đầy đủ theo quy định.

8. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp chính quyền trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, hội viên, đoàn viên tích cực đồng thuận, hưởng ứng, phối hợp với cơ quan Công an trong tổ chức cấp thẻ CCCD trên địa bàn.

9. Đề nghị Viễn thông Bà Rịa - Vũng Tàu (VNPT) có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh đảm bảo hệ thống mạng, đường truyền, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ hiệu quả “chiến dịch” cấp thẻ CCCD trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, tổ chức nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này, báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) sau khi kết thúc việc triển khai thực hiện 02 Dự án vào ngày 01/7/2021.

Giao Công an tỉnh chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công an theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Công an (b/c);
- TTr TU, TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Báo BR-VT, Đài PT&TH tỉnh, VNPT tỉnh;
- Các Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND cấp huyện, cấp xã;
- Lưu: VT, PCNC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Khánh