Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 05 tháng 4 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2022

Căn cứ Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về việc lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 và những năm tiếp theo.

Trong những năm qua, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (gọi chung là công tác tuyển quân) được cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có nề nếp, đạt hiệu quả cao; việc triển khai thực hiện quy trình các bước công tác tuyển quân bảo đảm đúng Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 (NVQS), Luật Công an nhân dân năm 2018 (CAND) và các nghị định, thông tư, hướng dẫn; kết quả thực hiện có nhiều tiến bộ; hoàn thành 100% chỉ tiêu Chính phủ giao về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện quy trình các bước tuyển quân vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, thiếu sót cần rút kinh nghiệm như: Việc phối hợp giữa cơ quan quân sự và cơ quan công an trong công tác nắm, đăng ký và quản lý ngun công dân sn sàng nhập ngũ chưa chặt chẽ; công tác kim tra, giám sát, vận động tuyên truyền của các cấp, các ngành và các địa phương trong suốt quá trình tuyn chọn gọi công dân nhập ngũ chưa được thường xuyên; công tác phúc tra nắm nguồn chưa chặt chẽ, việc phi hợp quản lý danh sách sinh viên chưa kịp thời dẫn đến tình trạng bỏ sót nguồn; công tác xét duyệt chưa nắm chắc điều kiện hoàn cảnh gia đình và lý lịch của thanh niên, còn nhiều trường hợp đề nghị tạm hoãn không đúng theo luật quy định; việc sơ tuyn sức khỏe các địa phương tổ chức trin khai thực hiện hiệu quả thấp; công tác khám sức khỏe một vài trường hợp kết luận chưa chính xác; chưa phát huy tính dân chủ trong quá trình bình cử dẫn đến nhiều trường hợp thanh niên và gia đình gửi đơn xin tạm hoãn sau khi phát lệnh gọi nhập ngũ; kết quả giao quân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân một số địa phương chưa hoàn thành chỉ tiêu (huyện Xuyên Mộc, thành phố Vũng Tàu và thành phố Bà Rịa).

Năm 2022, dự báo chỉ tiêu Chính phủ giao cho tỉnh tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân có thể bằng hoặc cao hơn năm 2021, vì vậy các địa phương cần phải chủ động trong công tác tuyển quân năm 2022.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2022, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ thị:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tuyển quân năm 2022 đúng Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 và các nghị định, thông tư, hướng dẫn một cách chặt chẽ. Quá trình thực hiện phải nêu cao và gắn trách nhiệm của người đứng đầu; phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự, công an các cấp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp trong tổ chức thực hiện công tác tuyển quân.

2. Tiếp tục quán triệt và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân trên địa bàn tỉnh, chú trọng đối tượng là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa chính trị, tầm quan trọng của công tác tuyển quân cho tất cả các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan. Phát huy truyền thống dân tộc, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam và truyền thống quê hương; các sở, ban, ngành của tỉnh phối hp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường và đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng để tạo phong trào quần chúng sôi nổi, đồng thời khích lệ, động viên thanh niên, xây dựng khí thế thi đua sẵn sàng nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

3. Các địa phương tổ chức đăng ký, quản lý tốt nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ. Chỉ đạo cơ quan quân sự và cơ quan công an để phối hp đồng bộ, chặt chẽ việc đăng ký quản lý nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Để đảm bảo công bằng xã hội trong thực hiện Luật NVQS, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Hội đồng NVQS các cấp ưu tiên tuyển chọn và gọi nhập ngũ số cán bộ, công chức, viên chức trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và con em của cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức nhà nước. Tập trung tuyển chọn thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học cao hơn năm 2021 để nâng cao chất lượng tuyển quân. Đồng thời chủ động tuyển chọn 1% đảng viên chính thức nhập ngũ so với chỉ tiêu giao quân.

4. Từng thành viên của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chịu trách nhiệm trước UBND và Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp về công tác tuyển quân năm 2022 theo địa bàn phụ trách. Theo chức trách nhiệm vụ của từng sở, ngành, chủ động xây dựng kế hoạch phối hp trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân, ban hành văn bản chỉ đạo ngành dọc cấp dưới và bám sát cơ sở ngay từ đầu để giúp đỡ địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện.

5. y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai, điều hành, phối hp chặt chẽ với y ban Mặt trận Tổ quốc và chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện của ngành mình, hướng dẫn cơ sở thực hiện đúng các bước trong quy trình tuyển quân. Công tác tuyển chọn phải kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thường xuyên kim tra, giám sát, thực hiện công bằng xã hội.

6. Công an tỉnh phối hp với Bộ CHQS tỉnh thống nhất chỉ đạo công tác tuyển chọn nguồn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đúng quy định, bảo đảm chỉ tiêu được giao. Phối hp với các sở, ngành có liên quan chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác xét duyệt, hoàn chỉnh lý lịch hồ sơ công dân nhập ngũ đúng Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 04 năm 2016 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về việc quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Chỉ đạo, hướng dẫn công an các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm những văn bản quy định của cấp trên, tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ quy trình tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp xử lý nghiêm các trường hợp chống, trốn nghĩa vụ quân sự. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh (nếu để lọt những trường hợp công dân không đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, tiền án, tiền sự...vào Quân đội, Công an).

7. Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 chủ trì phối hợp với cơ quan quân sự, công an cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, Phòng giáo dục các huyện, thị xã, thành phố, thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự. Tiến hành phúc tra, xác minh, cung cấp đầy đủ thông tin về trình độ học vấn của công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ từ đủ 18 đến 25 tuổi và số công dân tuổi từ 26 đến 27 được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ, báo cáo UBND, thường trực Hội đồng NVQS các cấp để phục vụ công tác xét duyệt NVQS và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về chất lượng học vấn trong công tác tuyển quân.

8. Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố, phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp tổ chức sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo đúng Thông tư liên tịch s 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng về việc quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Bộ Quốc phòng về việc quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, Thông tư số 45/2019/TT-BCA quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh (nếu công dân nhập ngũ bị trả về vì lý do không đủ sức khỏe).

9. Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa và Thể thao; Đài Phát thanh truyền hình tỉnh; Báo Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản liên quan đến công tác tuyển quân năm 2022 bằng nhiều hình thức phong phú, gắn với tuyên truyền pháp luật, phù hợp với từng địa bàn dân cư, để nhân dân và công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự biết, tự giác thực hiện nghĩa vụ của người công dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

10. Tỉnh đoàn chỉ đạo Đoàn TNCSHCM các địa phương phối hợp với cơ quan quân sự các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp mình tổ chức “Hội trại tòng quân” nhằm giáo dục truyền thống quê hương đất nước, truyền thống địa phương, nêu cao ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của đoàn viên, thanh niên đối với Tổ quốc, đồng thời tạo sự đồng thuận của nhân dân, kết hp công tác tuyên truyền và tổ chức hội trại tạo khí thế vui tươi, phấn khởi cho thanh niên lên đường nhập ngũ bằng hình thức, nội dung phong phú, thiết thực, có ý nghĩa giáo dục cao, nhưng phải thực sự tiết kiệm.

11. y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động tỉnh và các sở, ngành còn lại: Theo chức năng nhiệm vụ làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp dưới thuộc quyền phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương thực hiện tốt quy trình công tác tuyển quân, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và công tác chính sách hậu phương Quân đội. Có kế hoạch phân công trách nhiệm cho từng cán bộ theo dõi phụ trách địa bàn, thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh những sai sót trong suốt quá trình thực hiện, nắm chắc mọi tình hình, kịp thời giúp đỡ địa phương thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2022 đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm số lượng, chất lượng.

12. Các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức Hội trại tòng quân và Lễ giao nhận quân đúng quy định. Phối hp với các đơn vị nhận quân khám phúc tra sức khỏe và tổ chức thăm hỏi động viên chiến sĩ mới trong thời gian huấn luyện tại các đơn vị.

13. Sau khi giao quân, các cấp tiến hành sơ, tổng kết rút kinh nghiệm công tác tuyển quân theo quy định; đồng thời làm tốt công tác thi đua khen thưởng; gắn chất lượng công tác tuyển quân với kết quả hoàn thành nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân liên quan.

14. Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Giao Bộ CHQS tỉnh (cơ quan Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh) phối hợp với Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo, theo dõi và tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị này báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào nội dung Chỉ thị và tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương mình để có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt chất lượng, hiệu quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư lệnh QK7 (b/c);
- TTr.TU HĐND, UBND tỉnh (B.cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủ
y ban MTTQVN tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các thành viên HĐNVQS tỉnh;
- UBND các huyện, thị, TP;
- Đài PTTH, Báo BR-VT;
- Lưu; VT, PCNC. 70b.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thọ